Appota Payment Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Appota Payment Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Appota payment là ứng dụng cho phép thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) được phát hành tại Việt Nam, và thẻ Visa/Mastercard/JCB.

Appota payment chỉ chấp nhận thanh toán bằng VNĐ(đ)

Để xem chi tiết về hệ thống thanh toán của chúng tôi vui lòng truy cập https://appotapay.com/
Để biết thông chi tiết về Appota truy cập https://appota.com/

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments