Posnet Printer Integration Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Posnet Printer Integration Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Plugin demonstrates a way to integrate Posnet printers with your WordPress/WooCommerce website. Posnet fiscal printers are widely used fiscal printers in Poland (https://www.posnet.com.pl).
Wtyczka pozwala na integrację drukarek Posnet z witryną WordPress/WooCommerce. Drukarki fiskalne Posnet są szeroko stosowanymi drukarkami fiskalnymi w Polsce (https://www.posnet.com.pl).

How does it work?

JavaScript cannot communicate with printer directly, so it needs middle layer: Posnet Server RESTful service (download it from here: https://blog.bigdotsoftware.pl/posnet-server-instalacja/). WordPress Plugin generates JavaScript to perform HTTP/HTTPS requests to the Posnet Server (as default running on localhost on ports 3050 and 3051, see more details here: https://blog.bigdotsoftware.pl/posnet-server-wprowadzenie/).

JavaScript nie może komunikować się bezpośrednio z drukarką fiskalną, dlatego potrzebuje warstwy pośredniej: serwisu RESTful Posnet Server (do pobrania: https://blog.bigdotsoftware.pl/posnet-server-installation/). Wtyczka WordPress generuje JavaScript wykonujący requesty HTTP/HTTPS do Posnet Server (domyślnie Posnet Server działa na localhost na portach 3050 i 3051, więcej tutaj: https://blog.bigdotsoftware.pl/posnet-server-wprowadzenie/).

Security note

We recommend communication between web browser and Posnet Server service to be done via localhost (web browser like Chrome, Firefox, Safari etc. should run on the same computer where Posnet Server is installed). Customizable/remote connections should be established via HTTPS, not HTTP. Wrong plugin configuration may cause data leaks and can be a subject of legal consequences. BigDotSoftware is not responsible for wrong plugin configuration and all consequences related to this. With encourage to contact us with any questions via email bigdotsoftware@bigdotsoftware.pl

Zalecamy aby przeglądarka www komunikowała się z serwisem Posnet Server po localhost (przeglądarka www, taka jak Chrome, Firefox, Safari itp., powinna być uruchomiona na tym samym komputerze, na którym zainstalowany jest Posnet Server). Połączenia zdalne powinny być wykonywane poprzez HTTPS, a nie HTTP. Nieprawidłowa konfiguracja wtyczki może powodować wycieki danych i może być przyczyną konsekwencji prawnych. BigDotSoftware nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konfigurację wtyczki oraz wszelkie związane z tym konsekwencje. Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bigdotsoftware@bigdotsoftware.pl

Posnet Server

http://bigdotsoftware.pl/posnetserver-restful-service-dla-drukarek-posnet

Support

Support can take place on the forum page, where we will try to respond as soon as possible.

Contributing

If you want to add code to the source code, report an issue or request an enhancement, feel free to use GitHub.

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments