Resultat Finans Betallösning Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download

Resultat Finans Betallösning Wordpress Plugin - Rating, Reviews, Demo & Download
No ratings yet
Free
Follow for free plugins, new theme releases and theme news

Plugin Description

Styrelsen har sitt s?te i Helsingborg, Sk?ne l?n.
Resultat Finans har inkassotillst?nd utf?rdat av datainspektionen och ?r registrerade hos Finansinspektionen (enligt SFS 1996:1006). Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Allm?nt
Dessa anv?ndarvillkor omfattar Resultat Finans betall?sning (?Tj?nsten?) som tillhandah?lls av Resultat Finans AB (?Resultat Finans?). Avtalsvillkoren g?r sig g?llande vid ditt (Kundens) nyttjande av Tj?nsten och vid Resultat Finans tillhandah?llande av Tj?nsten.
Om anv?ndarvillkoren i detta avtal inte samtyckts till, kan inte Tj?nsten anv?ndas. Tj?nsten tillhandah?lls i ?befintligt skick? och ?s? som det ?r tillg?ngligt?. Resultat Finans begr?nsningar i fr?ga om ansvar och tillg?nglighet framg?r nedan.
F?r dessa villkor och kommunikation med anledning h?rav ska svenska spr?ket till?mpas. Resultat Finans rekommenderar kunden att g?ra en utskrift av dessa anv?ndarvillkor. Kunden har dock r?tt att beg?ra att villkoren och annan skriftlig information om Tj?nsten som har l?mnats av Resultat Finans f?re eller i samband med nyttjande av Tj?nsten skickas med post till din folkbokf?ringsadress. Best?llning av villkor och eventuell annan skriftlig information kan g?ras hos Resultat Finans.

Definitioner
F?ljande ord och begrepp ska i dessa anv?ndarvillkor anses ha den inneb?rd som anges nedan.
Bankdag: En dag n?r medverkande banker eller annan betaltj?nstleverant?r har ?ppet f?r verksamhet i den utstr?ckning som kr?vs f?r genomf?rande av en betalningstransaktion.
Betalare: En fysisk eller juridisk person som antingen ?r en kontoinnehavare och som godk?nner en Betalningsorder fr?n ett konto, eller en fysisk eller juridisk person som l?mnar en Betalningsorder.
Kunden: Den fysiska eller juridiska person som ing?r avtal om integration av Resultat Finans Betall?sning.
Resultat Finans Betall?sning: En elektronisk tj?nst som tillhandah?lls av Resultat Finans och som syftar till att m?jligg?ra fakturahantering, p?minnelsehantering och inkasso vid distansk?p av produkter och tj?nster ?ver Internet.
Slutanv?ndare: Den fysiska eller juridiska person som ?r betalare av varor eller tj?nster medierade genom Resultat Finans Betall?sning.
Tj?nsteutbud: Faktura- och p?minnelsehantering, efterbevakning och inkasso.
Tj?nsten: Den elektroniska tj?nsten Resultat Finans Betall?sning.

Beskrivning av Tj?nsten
Med tj?nsten menas i detta anv?ndaravtal en paketl?sning genom vilken Kunden kan erbjuda slutanv?ndaren fakturahantering vid distansk?p av tj?nster och produkter ?ver internet. Fakturahantering i denna mening innefattar, fr?nsett fakturering, vidare b?de p?minnelsehantering, efterbevakning och inkasso till vilka slutanv?ndaren kan erbjudas avbetalningsplaner via e-post eller brev.

Krav p? utrustning och programvara
F?r att anv?nda Tj?nsten kr?vs uppkoppling mot internet. n?tverk f?r datakommunikation, t ex Internet. F?r s?dan uppkoppling kr?vs dator, smart telefon, l?splatta eller liknande teknisk utrustning och kommunikationsutrustning och programvara.

Resultat Finans utvecklar kontinuerligt funktionaliteten i Tj?nsten varf?r Resultat Finans rekommenderar kunden att anv?nda operativsystem och webbl?sare som uppdateras och st?ds av tillverkarna.
Du ansvarar alltid sj?lv f?r tillg?ng till den tekniska utrustning och programvara som kr?vs f?r att anv?nda Tj?nsten samt eventuella kostnader f?r s?dan utrustning. Du ska visa normal aktsamhet vid anv?ndning av Tj?nsten och d?r s? ?r m?jligt anv?nda antivirusprogram och brandv?ggar.
Anv?ndning av Tj?nsten kan medf?ra att du belastas av trafikavgifter f?r datatrafik. Ansvaret f?r betalning av s?dana avgifter ?ligger enbart kunden och regleras i ditt avtal med din leverant?r av datatrafik. Resultat Finans ?r inte ansvarig f?r betalning av trafikavgifter.
F?ruts?ttningar f?r att anv?nda Tj?nsten
Du m?ste uppfylla de s?rskilda krav som Resultat Finans anger vid best?llningstillf?llet.
N?r kunden l?mnat samtycke f?r genomf?randet av en best?llningsorder ska denna betraktas som godk?nd av kunden. N?r kunden l?mnat samtycke f?r anv?ndande av Resultat Finans Betall?sning, skall kontakt initieras med Resultat Finans i syfte att innan slutligt godk?nnande av integrationen s?kerst?lla kundens identitet och uppr?tth?lla Resultat Finans skyldighet att ha god kunskap om kunden och kundens aff?rer. Om Resultat Finans inte kan s?kerst?lla kundens identitet, eller vidare bed?mer att det f?religger befogad risk f?r bedr?geri, ?ger Resultat Finans r?tt att neka slutligt godk?nnande av best?llningsorder.
Om personuppgiftshantering
F?r att m?jligg?ra anv?ndning av Tj?nsten kommer Resultat Finans att be kunden att l?mna s?rskilda personuppgifter s?som namn, personnummer och organisationsnummer. Resultat Finans vidtar, i enlighet med deras policy, ?tg?rder f?r att styrka riktigheten i de uppgifter som utl?mnats innan avtal kan intr?das f?r att bruka Tj?nsten. Informationen kommer att anv?ndas i syfte att administrera ?rendet i Tj?nsten. I samband med best?llning av tj?nsten kommer Resultat Finans att kreditpr?va kundens ans?kan t.ex. genom kontroll av uppgifter om ekonomi, samt verifikation av andra givna uppgifter och bakgrundsinformation.
F?r den slutanv?ndare som genom kundens plattform avser genomf?ra ett genom Resultat Finans Betall?sning medierat distansk?p, ?tar sig att vid varje tidpunkt f?rh?lla sig till de villkor som g?r sig g?llande f?r att bruka Tj?nsten. F?r n?rvarande omfattar dessa villkor lagring av personuppgifter, mobiltelefonnummer, e-postadress samt information inh?mtad genom tredje part med avseende p? dennes kreditv?rdighet.

Du ska vid best?llningstillf?llet uppge
Om kunden ans?ker om Tj?nsten hos Resultat Finans kommer denne efterfr?gas att godk?nna Resultat Finans villkor h?rf?r. Med avseende p? kundens godk?nnande l?mnas bl.a. samtycke till att Resultat Finans samlar in, behandlar, anv?nder och distribuerar kundens personuppgifter i syfte att behandla ans?kan. Om samtycke ej l?mnas kan Resultat Finans inte ta emot kundens ans?kan. Samtycke omfattar alla personuppgifter kunden l?mnar i ans?kan, all ytterligare information som Resultat Finans f?rses av kunden med anledning av ans?kan och all annan information som Resultat Finans inh?mtar fr?n tredje part i syfte att behandla ans?kan.
Om ans?kan beviljas kommer Resultat Finans att hantera kundens personuppgifter i enlighet med vad som anges i villkoren f?r det specifika tj?nsteutbud som ?r knutet till Tj?nsten.
Resultat Finans, eller den Resultat Finans anlitar, kan komma att behandla personuppgifterna f?r att administrera Tj?nsten samt f?r hantering av eventuell kreditans?kan. Kundens personuppgifter kan ocks? komma att l?mnas ut till s?dana tredje parter med vilka Resultat Finans samarbetar, exempelvis IT-leverant?rer och externa bolag som kan vara involverade i Resultat Finans processer.
Resultat Finans ansvarar f?r att de personuppgifter kunden delger Resultat Finans skyddas, och Resultat Finans vidtar l?mpliga tekniska och organisatoriska s?kerhets?tg?rder f?r att skydda kundens personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig f?r behandling av uppgifter ?r Resultat Finans Aktiebolag med organisationsnummer 556834-0284. Om du har n?gra fr?gor eller funderingar kring anv?ndandet av personuppgifter kan du kontakta Resultat Finans kundservice, se avtalets ingress ?Information om Resultat Finans?.
Slutanv?ndare kan n?r som helst beg?ra att egna personuppgifter korrigeras eller raderas. Det finns ?ven m?jlighet att kostnadsfritt erh?lla uppgift om vilka personuppgifter som Resultat Finans behandlar om kunden. Skriv till ?Resultat Finans Aktiebolag, Box 1165 S?dra Strandgatan 15, 251 11, Helsingborg?.
Samtycke till marknadsf?ring samt profilering genom marknads- och kundanalyser
Resultat Finans kan, p? beg?ran av kunden, nyttja denna data i syfte att utf?ra marknads- och kundanalyser som utg?r underlag f?r marknadsf?ring, metod- och aff?rsutveckling.
Begr?nsningar i Tj?nsten
Resultat Finans f?rbeh?ller sig r?tten att avg?ra vilka tj?nsteutbud som vid varje tidpunkt ing?r i den registrerade Tj?nsten.
Tillg?nglighet till Tj?nsten
Resultat Finans kan inte garantera att Tj?nsten ?r fri fr?n avbrott och f?rbeh?ller sig ?ven r?tten att under kortare tid st?nga Tj?nsten f?r service, underh?ll och uppgradering.
S?kerhetsl?sningar
Till?mplig s?kerhetsl?sning f?r Tj?nsten kan variera fr?n tid till annan. Resultat Finans anvisar till?mpliga s?kerhetsl?sningar f?r kunden. Du ?r skyldig att f?lja de s?kerhetsf?reskrifter som Resultat Finans vid var tid meddelar.
Information och meddelanden
Resultat Finans l?mnar information och meddelanden enligt detta avtal till kunden skriftligen. Om ett meddelande avser n?got annat ?n upps?gning av avtal ska Resultat Finans ?ven ha m?jlighet att l?mna information och meddelanden enligt detta avtal genom att anv?nda din registrerade e-post och mobiltelefonnummer. Om Resultat Finans skickar ett brev till kunden, och anv?nder den adress som kunden angivit eller p? annat s?tt ?r k?nd f?r Resultat Finans, ska kunden anses ha tagit del av meddelandet senast p? femte dagen efter att brevet skickades. Om brevet s?nds som ett rekommenderat brev ska anses ha n?tt kunden senast p? sjunde dagen efter att brevet skickades.
Kunden ska omedelbart underr?tta Resultat Finans om ?ndring av personuppgifter, s?som namn, adress, telefonnummer, personnummer eller registrerad e-postadress eller annan ?ndring av uppgifter som ?r av betydelse f?r Resultat Finans avtalsrelation med kunden. Resultat Finans ska omedelbart meddelas om n?gon som har r?tt att f?retr?da kunden inte l?ngre har s?dan r?tt. Vid ?ndring av namn eller andra personuppgifter ska personbevis bifogas.
?ndring av villkor
Resultat Finans ska p? det s?tt som anges i punkten Information och meddelanden meddela ?ndringar i villkor och information. Resultat Finans har r?tt att ?ndra omfattning och inneh?ll f?r Tj?nsten. Om ?ndringen enligt Resultat Finans bed?mning inte ?r att betrakta som obetydlig ska kunden underr?ttas och om kunden inte godk?nner ?ndringen har kunden r?tt att omedelbart och avgiftsfritt s?ga upp avtalet till att upph?ra den dag d? ?ndringen ska b?rja g?lla. Om upps?gning inte g?rs innan ?ndringen har b?rjat g?lla anses kunden ha godk?nt ?ndringen.
?ndringar som ?r till f?rdel f?r kunden kan genomf?ras omedelbart och utan att kunden informeras.
Resultat Finans r?tt att avbryta Tj?nsten
Resultat Finans har r?tt att avbryta tillhandah?llandet av Tj?nsten, helt eller delvist:
1. f?r att underh?lla och uppdatera Tj?nsten,
2. om det enligt Resultat Finans uppfattning finns en p?taglig risk f?r att Resultat Finans eller dess kunder kan lida skada om Tj?nsten tillhandah?lls,
3. vid misstanke om obeh?rigt utnyttjande,
4. vid upprepade misslyckade f?rs?k att initiera en tj?nst i Tj?nsten, eller
5. om kunden v?sentligen ?sidosatt avtalet eller andra instruktioner eller ?verenskommelser som g?ller f?r Tj?nsten.
Fr?gor och klagom?l
Fr?gor och klagom?l som avser de produkter eller tj?nster som betalts genom Resultat Finans Betall?sning, samt eventuella reklamationer, ska st?llas till den part som f?rmedlar desamma. Resultat Finans ansvarar enbart f?r de f?rfarande som st?r i direkt anknytning till de tj?nsteutbud som ?r utgivna av Resultat Finans i enlighet med det aktuella tj?nsteutbudets villkor. Klagom?l som enbart avser Tj?nsten ska utan dr?jsm?l, men senast inom tre (3) m?nader, r?knat fr?n den tidpunkt d? den omst?ndighet som ett klagom?l r?r intr?ffade, st?llas till Resultat Finans. Efter denna tidpunkt har inte kunden m?jlighet att g?ra g?llande klagom?l avseende den specifika omst?ndigheten. I den m?n Resultat Finans beh?ver utreda en fr?ga med anledning av vad kunden p?talat ska kunden p? Resultat Finans beg?ran tillhandah?lla s?dana uppgifter som Resultat Finans rimligen kan beh?va f?r att genomf?ra n?dv?ndig utredning.
Begr?nsning av ansvaret f?r Tj?nsten
Resultat Finans ansvarar inte p? n?got s?tt f?r skador, kostnader eller ol?genheter som uppkommer till f?ljd av omst?ndighet h?nf?rlig till Tj?nsten. Resultat Finans ansvarar inte heller f?r skador, kostnader eller ol?genhet som beror p? fel, st?rningar eller avbrott i din dator, din s?kerhetsl?sning, eller kommunikationsf?rbindelse med Resultat Finans datorsystem och Tj?nsten, som f?rsv?rar eller om?jligg?r ?tkomst till Tj?nsten. Vidare ansvarar Resultat Finans inte f?r skada som beror p? st?rningar eller avbrott i Resultat Finans datorsystem som om?jligg?r eller f?rsv?rar ?tkomst av Tj?nsten.
Resultat Finans ansvarar inte f?r skador, kostnader eller ol?genheter som orsakats av att Resultat Finans avbrutit tillhandah?llandet av Tj?nsten p? felaktiga grunder om Resultat Finans har haft anledning att anta att sk?liga grunder f?r att avbryta Tj?nsten f?rel?g d? tillhandah?llandet av Tj?nsten avbr?ts.
Resultat Finans ansvarar vidare inte f?r om tillhandah?llandet av Tj?nsten, inklusive s?dan del som tillhandah?lls av underleverant?r, hindras, direkt eller indirekt, genom svenskt eller utl?ndskt lagbud, svenskt eller utl?ndsk myndighets ?tg?rd, krigsh?ndelse, strejk, lockout eller annan liknande omst?ndighet, bojkott, blockad, tekniskt fel/avbrott/bristande tillg?ng till tele- eller IT-system eller skadad data i dessa system, brand, str?mavbrott, skadeg?relse (inklusive datavirus och datahacking) eller annan h?ndelse som st?r utanf?r Resultat Finans, och underleverant?rs, kontroll. F?rbeh?llet i fr?ga om strejk, blockad, bojkott och lockout g?ller ?ven om Resultat Finans, eller underleverant?r, sj?lv vidtar eller ?r f?rem?l f?r s?dan konflikt?tg?rd.
Resultat Finans ansvarar vidare inte f?r skador, kostnader eller ol?genheter som uppkommit hos kunden i andra fall ?n de ovan angivna om Resultat Finans varit normalt aktsam.
Resultat Finans ansvarar inte i n?got fall f?r indirekt skada om inte skadan orsakats av Resultat Finans grova v?rdsl?shet.
F?r Resultat Finans genomf?rande av betaltj?nster inom EES-omr?det i Euro, Svenska kronor eller i n?gon annan av EES-l?ndernas valutor ansvarar inte Resultat Finans i fall av osedvanliga eller of?ruts?gbara omst?ndigheter som Resultat Finans inte har n?got inflytande ?ver och vars konsekvenser hade varit om?jliga f?r Resultat Finans att avv?rja trots alla anstr?ngningar. Ansvar f?r genomf?rande av betaltj?nster enligt detta stycke intr?der inte heller d? Resultat Finans eller en av Resultat Finans anlitad part handlar i enlighet med svensk lag eller unionsr?tt.

Tvistl?sning och klagom?l
Svensk r?tt ska till?mpas p? detta avtal och en tvist ska pr?vas av svensk allm?n domstol. Resultat Finans har dock r?tt att v?cka talan mot kunden vid domstol i annat land om kunden har sin hemvist i det landet. Kunden kan, i syfte att finna l?sning p? en tvist utanf?r domstol, kontakta Resultat Finans kundservice. Kunden har ?ven m?jlighet att inge klagom?l med beg?ran om r?ttelse via e-post till info@resultatfinans.se eller genom brev till Klagom?lsansvarig, Resultat Finans, Box 1165, 251 11 Helsingborg.

Screenshots

No screenshots provided


Reviews & Comments